private static void DoTestB() {
  int? maybeInt = 3;
  object maybeIntAsObj = maybeInt;
  for (int i = 0; i < 100000; ++i) {
    DoSomething(maybeIntAsObj);
  }
}